. حسین بن عبدالله گفت:از پیامبر(ص) پرسیدم:آیا می توان نگین سنگ زمزم به دست نمود؟

 

فرمود:بله، ولی در وقت وضو گرفتن آن را از دست بیرون آورد.

 

2. احمد بن محمد گفت:امام (ع) را که انگشتری عقیق به انگشت داشت دیدم سپس انگشتر خود را از دست بیرون آورد و در دست من گذاشت و فرمود:نظرت در مورد این چیست؟ گفتم:خیلی خوب است.

 

فرمود:از آن هنگامی که این انگشتر را به انگشت نموده ام نعمات زیادی از طرف خدا به من رسیده است، آن را دوست دارم و هنگامی که می خواهم وضو بگیرم آن را از دست خود بیرون می آورم، یک شب که طواف می نمودم آن را از انگشت خود بیرون آوردم و به دستم گرفتم ولی از دستم افتاد، بر روی زمین آن را جستجو می کردم که فردی نزد من آمد و گفت:دنبال چه هستی؟ گفتم:انگشترم افتاده است. آن مرد دست خود را به طرف زمین برد و گفت:انگشتر این جاست و آن را به من داد.

 

3. پیامبر(ص) فرمود:به انگشت نمودن انگشتر یاقوت باعث از بین رفتن فقر می شود، و فردی که انگشتر عقیق به دست نماید امید است که عاقبت به خیر شود.

 

4. معاذ از امام علی(ع) روایت کرده که ایشان فرمود:فردی که انگشتر عقیق به انگشت نماید خدا عاقبت او را با امن و ایمان به پایان می رساند.

 

5. از امام صادق(ع) روایت است که ایشان فرمود:انگشتر عقیق به انگشت نمایید که عقیق اولین کوهی است که به ربوبیت خداوند و نبوت پیامبر (ص) و وصایت امام علی (ع) اقرار نموده و آن کوهی است که خداوند عزّ و جل با موسی(ع) گفتگو کرد و فردی که با انگشتر عقیق نماز بخواند پاداش وی چهل برابر کسیست که انگشتر، به غیر از آن به دست کند.

 

6. سلیمان اعمش گفت:با امام صادق(ع) در خانه منصور بودیم، مردی که شلاق خورده بود از خانه بیرون آمد. امام (ع) فرمود:ای سلیمان! به نگین انگشتر او نگاهی بیانداز. عرضه داشتم:ای پسر رسول خدا (ع)! نگین انگشترش غیر از عقیق است، سپس فرمود:ای سلیمان ! اگر نگین انگشترش عقیق بود تازیانه نمی خورد.

 

گفتم:ای پسر رسول خدا (ع)! بیشتر توضیح بده، فرمود:ای سلیمان! نگین عقیق نسبت به کشته شدن امنیت می دهد. گفتم:ای پسر رسول خدا! بیشتر توضیح بده، فرمود:خداوند عزّ و جل، دوست می دارد دستی که به سوی ایشان برای دعا بالا می آید انگشتری عقیق بر آن باشد. گفتم:ای پسر رسول خدا! بیشتر توضیح بده.

 

فرمود:خیلی عجیب است کسی که به دست خود انگشتر عقیق داشته باشد و دینار و درهم هایی نداشته باشد. گفتم:ای پسر رسول خدا! بیشتر توضیح بده.

 

فرمود:آن نگهبانی از هر بلاست. گفتم:ای پسر رسول خدا! بیشتر توضیح بده.فرمود:آن امان از فقر است. گفتم:ای پسر رسول خدا اجازه می دهید این گفته را از قول جدتان امام حسین(ع) و امام علی(ع) نقل نمایم؟ فرمود:بله!

 

7.مام صادق(ع) فرمود:هر کس نقره با نگین عقیق به دست کند فقیر نمی شود و چیزی جز خیر به او نمی رسد.

 

8.مام علی(ع) فرمود:انگشتر عقیق به انگشت نمایید که برای شما مبارک است و از هر بلایی در امنیت خواهید بود.

 

9.امام صادق(ع) فرمود:مردی نزد پیامبر(ص) شکایتی آورد که راهزن به او حمله کرده است. ایشان فرمود:مگر انگشتر عقیق به انگشت نداشتی؟ این انگشتر از هر بدی نگاه می دارد.

 

10.امام باقر(ع) فرمود:کسی که انگشتر عقیق به انگشت کند مادامی که این انگشتر به دست اوست نیکی به او روی می آورد و آن از طرف خدا نگاهبان او خواهد بود.

 

11.عبدالرحمن قصیر گفت:حاکم به دنبال مردی از آل علی(ع) فرستاد، امام صادق(ع) متوجه شد و فرمود:انگشتری عقیق به دنبال او بفرستید، انگشتر را فرستادند و سختی به او نرسید.

 

12.عبدالمومن انصاری گفت:از امام صادق(ع) شنیدم که فرمود:دستی که انگشتر فیروزه به انگشت داشته باشد به فقر دچار نمی شود.

 

13.علی بن مهزیار گفت:به نزد امام کاظم(ع) آمدم، انگشتری فیروزه به انگشت ایشان دیدم که بر آن «الله الملک» نوشته بود، در حالی که به انگشتر نگاه می کردم امام(ع) فرمود:چرا نگاه می کنی؟ این سنگی است که جبرییل(ع) برای پیامبر(ص) از بهشت آورده و پیامبر(ص) آن را به امام علی (ع) بخشید و تو می دانی که اسم آن چیست؟ گفتم:فیروزه است. فرمود:این اسم فارسی است و می دانی اسم عربی آن چیست:گفتم:خیر! فرمود:ظفر است.

 

14.مام علی(ع) فرمود:انگشتر جزع یمانی را به انگشت کنید که حیله شیطان متمرد را از شما می گرداند.

 

15.مام صادق(ع) فرمود:بلور نگین خوبیست.

 

16.پیامبر(ص) فرمود:انگشتر زبرجد را به انگشت کنید که راحتی ای است که در آن سختی نیست.

 

17.همچنین ایشان فرمود:انگشتر زمرد، فقر را می برد.

 

18. و باز فرمود:کسی که انگشتر یاقوت زرد را به انگشتر خود کند دچار فقر نمی گردد.